1. numer księgi wieczystej
 2. podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych poniżej dokumentów: wypis aktu notarialnego na podstawie którego nabyta została nieruchomość, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia (w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny zawartej po dniu 01.01.2007 r. - łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców/obdarowanych z obowiązku podatkowego – art. 19 pkt 6) ustawy o podatku od spadków i darowizn),
 3. dane osobowe kupujących, sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania) dodatkowo w przypadku firm – Nr KRS, REGON i NIP,
 4. wartość rynkowa nieruchomości (cena sprzedaży),
 5. warunki i data wydania nieruchomości,
 6. zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatku od nieruchomości
 7. w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkalne – zaświadczenie o przekształceniu tego prawa w prawo własności,
 8. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
 9. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej w sytuacji gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 10. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy sprzedawana jest jedna z działek powstałych w wyniku podziału,
 11. zaświadczenie o tym, że grunt nie jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 12. zaświadczenie o tym, że nieruchomość nie jest położona w strefie rewitalizacji (w przypadku Gminy Piaseczno stosowny dokument notariusz pobiera ze strony internetowej).
 1. numer księgi wieczystej
 2. podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych poniżej dokumentów: wypis aktu notarialnego na podstawie którego nabyta została nieruchomość, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia (w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny zawartej po dniu 01.01.2007 r. - łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców/obdarowanych z obowiązku podatkowego – art. 19 pkt 6) ustawy o podatku od spadków i darowizn),
 3. dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania) dodatkowo w przypadku firm – Nr KRS, REGON i NIP,
 4. wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 5. warunki i data wydania lokalu,
 6. zaświadczenie o tym, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 7. zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych (na rzecz zarządcy nieruchomości),
 8. zaświadczenie o tym, że nieruchomość nie jest położona w strefie rewitalizacji (w przypadku Gminy Piaseczno stosowny dokument notariusz pobiera ze strony internetowej).
 1. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 2. podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych poniżej dokumentów: przydział lokalu, wypis aktu notarialnego na podstawie którego nabyte zostało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia (w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny zawartej po dniu 01.01.2007 r. - łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców/obdarowanych z obowiązku podatkowego – art. 19 pkt 6) ustawy o podatku od spadków i darowizn),
 3. numer księgi jeśli została założona,
 4. dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania),
 5. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 6. wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 7. warunki i data wydania lokalu,
 8. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 9. zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych
 1. dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania),
 2. dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia).
 1. dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 2. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
 3. opis nieruchomości (najlepiej numer księgi wieczystej, ewentualnie dane z ewidencji gruntów).
 1. akt zgonu spadkodawcy,
 2. testament spadkodawcy (jeżeli został sporządzony),
 3. akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety, które po zawarciu małżeństwa zmieniły nazwisko),
 4. zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy i jego ostatnim miejscu zamieszkania-zameldowania,
 1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
 2. dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania).
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy tytułem, określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn - np. w drodze dziedziczenia lub darowizny – przy czym w odniesieniu do darowizn dotyczy to darowizn dokonanych po 1 stycznia 2007 roku (w przypadku darowizn dokonanych przed tą datą zaświadczenie takie nie jest wymagane) natomiast w przypadku dziedziczenia zaświadczenie takie zawsze jest wymagane. Stosowne zaświadczenie wymagane jest niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca lub obdarowana jest zwolniona od podatku lub też nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego.
 • Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się ze lokalu przed zawarciem aktu – umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal jednak nie dopełniły obowiązku wymeldowania a procedura taka jest dość długotrwała. Z samych względów formalnych natomiast wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

Wcześniejsze doręczenie kompletu wyżej wymienionych dokumentów pozwoli nam lepiej przeanalizować stan prawny i rzetelnie przygotować się do planowanej czynności notarialnej. Uzupełnianie danych podczas samej czynności wydłuża czas jej trwania. Dokumenty mogą być zeskanowane i wysłane na adres e-mail naszej kancelarii lub doręczone osobiście w oryginale, lub w formie kserokopii, lub na nośniku elektronicznym m.in. pendrive. Preferujemy aby dokumenty były dostarczone co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.